Blue Colibri: Effective corporate communication is one of the biggest competitive advantages

  • February 25, 2020
Email communication is soaring while modern, digitized solutions lag behind. Most of the Hungarian companies have already set off on the road to develop internal communication tools and organizational content, but as long as there is no supportive culture and a mature strategy, they will remain barren endeavours and the main impediments to competitiveness.

Partially built processes, formal and informal channels, and sometimes partial and incomplete messages define internal communication – as revealed by a research conducted by Blue Colibri App, a company providing digitized solutions for internal communication, and Colibri HR Solutions, an employer branding company, involving more than 300 000 companies representing employees.

In this recent research examining 4 dimensions, Hungarian companies have been classified into one of the following 4 levels, according to their communication maturity.

Hasít az e-mail, hátul kullognak a modern, digitalizált megoldások. A magyarországi vállalatok nagy része már elindult a belső kommunikációs eszközök és a szervezeti tartalmak fejlesztésének útján, azonban amíg hiányzik a támogató kultúra és a kiforrott stratégia, addig ezek meddő törekvések és a versenyképesség fő gátló tényezői.

A részben kiépített folyamatok, formális és informális csatornák, valamint az olykor részleges és hiányos üzenetek határozzák meg a belső kommunikációt – derült ki a vállalati belső kommunikációra digitalizált megoldást kínáló Blue Colibri App és az employer brandinggel foglalkozó Colibri HR Solutions közös több mint 300 ezer munkavállalót képviselő vállalat bevonásával készült kutatásából.

A friss kutatásban a magyarországi vállalatokat az alábbi 4 szint valamelyikébe sorolták be a kommunikációs érettségüknek megfelelően 4 dimenzió vizsgálata mentén:

“The key to business success is for the management to recognize that effective internal communication has a distinctive mark on the market as well as a competitive advantage. Companies with famously good organizational culture and internal communication can choose from the best professionals because their reputation reaches the potential workforce faster than the offers of a head-hunter. In order for internal communication to be one of the most attractive elements of the employer brand, it is worth emphasizing the importance of improving organizational communication, and it is also necessary to develop the strategy that best supports corporate goals.” – said Tamás Barathi, founder of Blue Colibri App.

 „Az üzleti siker kulcsa, hogy a menedzsment elismerje: a hatékony belső kommunikáció megkülönböztető jeggyel bír a piacon, és versenyelőnyt is jelent. A legendásan jó szervezeti kultúrával és belső kommunikációval rendelkező cégek a legjobb szakemberekből válogathatnak, mert a jó hírük hamarabb elér a potenciális munkaerőhöz, mint a fejvadász ajánlata. Annak érdekében, hogy a belső kommunikáció a munkáltatói márka egyik legvonzóbb eleme legyen, nagy hangsúlyt érdemes fektetni a szervezeti kommunikáció fejlesztésére, és ki kell dolgozni azt a stratégiát, amely a legjobban támogatja a vállalati célokat.” – fejtette ki Barathi Tamás, a Blue Colibri App alapítója.

Banks and insurance companies are leading the way

The vast majority of companies filling out the questionnaire are key actors in the production/manufacturing (38%), IT (13%), consulting (9%) and business services (9%) sectors, i.e. the research provides insights about the internal communication situation of companies employing both white collar and blue collar workers.

Élen járnak a bankok és biztosítók

A kitöltő vállalatok jelentős többsége a termelés/gyártás (38%), az IT (13%), valamint a tanácsadás (9%) és üzleti szolgáltatás (9%) szektor meghatározó szereplői, tehát mind a fehérgalléros, mind a kékgalléros munkaerőt foglalkoztató vállalatok belső kommunikációs helyzetét megismerhetjük a kutatásból.

The best industry values are observed in the banking/insurance sectors, followed by business services and IT. In most of these companies, internal communication is well organized. The transmission of information is based on a controlled and well-established strategy, which is managed by a central communications team. Thanks to these organized processes, messages are delivered quickly to the employees. Actors with the least effective internal communication can be found in health care, production/manufacturing and tourism/catering.

Endless email threads, inaccessible management and HR department

The primary internal communication channel used by the companies asked is email (98%), followed by intranet (58%) and newsletter (57%). It is important to note that while the TOP 3 internal communication channels are all related to email access, less than half (46%) of the companies asked operate with all the employees having an email address. This means that currently 54% of employees cannot effectively be reached through the current practices used by Hungarian companies.

A legjobb iparági érték a bank/biztosítás szektoron belül figyelhető meg, ezt követi az üzleti szolgáltatás, valamint az IT. Ezen vállalatok többségében a belső kommunikáció szervezett keretek között zajlik. Az információátadás szabályozott és egy megalapozott stratégia mentén működik, amelynek megvalósítását egy központi kommunikációs csapat irányítja. A szervezett folyamatoknak köszönhetően az üzenetek gyorsan jutnak el a munkatársakhoz. Legkevésbé hatékony belső kommunikációs helyzet az egészségügy, a termelés/gyártás, valamint a turizmus/vendéglátás szereplőit érinti.

Végeláthatatlan e-mail folyamok, elérhetetlen vezetők és HR osztály

A kitöltő vállalatok 98 százalékában az elsődleges belső kommunikációs csatorna az e-mail (98%), ezt követi az intranet (58%), valamint a hírlevél (57%). Fontos megjegyezni, hogy miközben a TOP 3 belső kommunikációs csatorna mind e-mail hozzáféréshez kapcsolódik, addig a kitöltő vállalatok kevesebb mint felében (46%) rendelkezik az összes munkavállaló e-mail címmel. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg alkalmazott gyakorlatokkal a munkavállalók közel 54 százalékát nem tudják hatékonyan elérni a hazai vállalatok.

In the case of most companies, digitization efforts without a strategy and without being embedded in the processes typically result in too many parallel channels and information overload. There is a clear lack of targeted, segmented internal communication tools. However, to succeed, it is not enough to just buy a few new technologies and tools, changes in the organizational and management culture are also necessary, which begins with promoting change in management attitude. The research has shown that the HR department is difficult to access personally in over 50% of the companies and, in 60% of them, the managers are unavailable. Regular meetings and consulting hours are not provided.

Forward-looking manufacturing technology with communication from the last century

The penetration of devices shows that the more modern, digital and gamified channels are integrated, the less penetration these devices will have in Hungarian companies. An interesting contrast is that while organizations are trying to optimize their business services and manufacturing with innovative solutions and technological innovations, the same efforts are less likely to be realized within the company walls, as for communication, they go back to outdated tools.

While chat programs and messaging applications are the dominant components of personal communication, internal communication applications and chat bots are the least commonly used tools at company level (2%), even though 95% of employees have smartphones – even in production/manufacturing –, as opposed to company email access, which barely reaches 20% with employees.

If you are interested in the internal communication maturity level of your company as well as the detailed report but missed out on the research, you can complete the survey here!

A vállalatok többségében a stratégiát nélkülöző és a folyamatokba nem beágyazott digitalizációs törekvések jellemzően túl sok párhuzamos csatornát és információs túlterheltséget eredményeznek. Tisztán látható, hogy hiányoznak a célzott, szegmentált belső kommunikációs eszközök. A sikerhez azonban nem elegendő néhány új technológiát és eszközt megvásárolni, a szervezeti és vezetési kultúra átalakulására is szükség van, amely a menedzsment hozzáállásának átalakításával kezdődik. A kutatás során kiderült, hogy a vállalatok több mint 50 százalékában személyesen nehezen elérhető a HR osztály, 60 százalékában pedig elérhetetlenek a vezetők. Nincsenek biztosítva a rendszeres találkozók és fogadóórák.

A gyártási technológia jövőbe mutató, a kommunikáció múlt századi

Az eszközök elterjedtségi tendenciáiból kiolvasható, hogy minél modernebb, digitálisabb és játékosítottabb csatornák beemelésére kerülne sor, úgy csökken a hazai vállalatokban ezen eszközök elterjedtsége. Érdekes ellentétet szül, hogy míg a szervezetek az üzleti szolgáltatásaikat, valamint a gyártást innovatív megoldásokkal és technológiai újításokkal igyekeznek optimalizálni, addig ezek a törekvések a vállalat falain belül már kevésbé valósulnak meg, a kommunikációt illetően a múlt eszközeihez nyúlnak.

Bár a személyes kommunikáció meghatározó elemei a chatprogramok és a csevegő alkalmazások, addig vállalati szinten a belső kommunikációs alkalmazások és a chatbotok a legkevésbé elterjedtek (2%), miközben okostelefonnal a munkavállalók 95 százaléka rendelkezik még a termelés/gyártás területén is, szemben a vállalati e-mail hozzáféréssel, amely a dolgozók alig 20 százalékának van.

Ha Önt is érdekli a saját vállalata belső kommunikációs érettségi szintje, és kíváncsi a részletes riportra, de lemaradt a kutatásról, itt tudja kitölteni a felmérést!

További információ, sajtókapcsolat:

Sas Eszter (+36 20 494 2024, sas.eszter@joincolibri.com)